“จิตอาสาศรีสะเกษ” พัฒนาวัดบ้านเพียนามถวายเป็นพระราชกุศล


จังหวัดศรีสะเกษนำพลังจิตอาสาร่วมทำความสะอาดวัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระปิยมหาราช

 

วันนี้ (23ต.ค.65) ที่วัดเพียนาม ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะกษ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

 

โดยได้นำจิตอาสา ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนนักศึกษา และ ประชาชน ร่วมทำความสะอาดบริเวณรอบโบสถ์ ศาลาวัด ตลอดจนปรับภูมิทัศน์โดยรอบวัดเพียนามให้คืนสภาพเกิดความเรียบร้อย หลังจากได้ถูกน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานานกว่า 10 วัน ระดับน้ำสูงถึง 1 เมตร สร้างความเสียหายแก่อาสนะสงฆ์ และ ข้าวของเครื่องใช้อย่างมาก

 

กิจกรรมพลังจิตอาสาทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นผนึกพลังภาครัฐ ฝ่ายท้องที่ท้องถิ่น และ ภาคประชาชน ได้ร่วมทำความดีเพื่อส่วนรวม และต่างน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ของในหลวงรัชกาลที่ 5

 

พระผู้ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมอายะประเทศ ทั้งด้านการศึกษา การคมนาคม การสื่อสาร การคลัง การทหารตำรวจ ตลอดจนเกษตรกรรรม โดยทรงจัดตั้งกระทรวงต่างๆ เข้าดูแลรับผิดชอบ

 

อีกทั้ง ทรงมีการเลิกทาส นับเป็นพระราชกรณียกิจอันสำคัญยิ่งที่ไม่มีการสูญเสียเลือดเนื้อแต่อย่างใด เป็นการยกเลิกระบบที่คนชั้นสูงตั้งขึ้น เพื่อกดขี่ราษฎรให้ทำงานรับใช้หรือส่งทรัพย์สินให้โดยไม่มีกำหนดสิ้นสุด

 

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่คนไทยทุกคนต่างสำนึกและยกย่องพระองค์ท่านว่า สมเด็จพระปิยมหาราช พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย