Breaking
05/12/2023

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเห็นด้วยกับการกระจายอำนาจและโอนย้ายพยาบาลไปสังกัด อบจ. แต่ต้องเตรียมความพร้อมทุกฝ่ายและประชาชนต้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง     

 

นายแพทย์ทะนง  วีระแสงพงษ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  ได้แถลงข่าวชี้แจงตามที่มีข่าวว่ามีกลุ่มพยาบาลไปยื่นหนังสือถึงนายก อบจ. ศรีสะเกษ  ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เห็นด้วยกับการกระจายอำนาจโอนย้ายไปสังกัด อบจ.

 

แต่อย่างไรก็ตามต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งท้องถิ่น ส่วนกลาง และประชาชน โดยประชาชนต้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง  ที่ผ่านมา  กระทรวงสาธารณสุขมีระบบการทำงานที่เข้มแข็งและมีเอกภาพ ที่สำคัญได้รับการยอมรับจากนานาชาติ และ WHO ตลอดจนประชาชนทั่วไป ดังจะเห็นได้จากการรับมือกับ COVID -19 ที่ผ่านมา    

 

สำหรับกรณีขอโอนย้ายสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2565  ที่ผ่านมา รพ.สต.พร้อมบุคลากร จำนวน 117 แห่ง ในจังหวัดศรีสะเกษ ได้ขอถ่ายโอนไปสังกัด อบจ. แล้ว โดยมีบุคลากรสาธารณสุขถ่ายโอนไปทั้งสิ้น 789 คน เป็นข้าราชการ 411 คน ซึ่งหากจะมีการโอนย้ายไปเพิ่มเติมจะต้องเป็นบุคลากรที่ทำงานปฐมภูมิเท่านั้น  ที่จะเข้ากระบวนการถ่ายโอน ไม่รวมทุติยภูมิและตติยภูมิ

 

หากไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว  การถ่ายโอนทำไม่ได้และถ้าหากบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ถ่ายโอนผิดหลักการ  จะส่งผลให้เกิดความขาดแคลนบุคลากรอย่างมาก  จนอาจถึงขั้นปิดแผนกซึ่งจะกระทบกับประชาชนได้

 

แต่ถึงอย่างก็ตาม การขอถ่ายโอนไปสังกัด อบจ. จะผลกระทบกับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่หรือไม่อย่างไรบ้าง  นายแพทย์ทะนง วีระแสงพงษ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ชี้แจงว่า ตามข้อมูลที่ อบจ. ส่งรายชื่อผู้ประสงค์ถ่ายโอน/ช่วยราชการ มีทั้งหมด 166 คน เป็นพยาบาลวิชาชีพ 112 คน ปฏิบัติงานที่ รพ.สต. 7 คน นอกนั้นปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์  105 คน

 

โดยบุคลากรพยาบาลในจังหวัดศรีสะเกษมี 2,458.- คน คิดเป็นสัดส่วนต่อประชากร 1: 593  ขณะที่ค่าเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่  1:373  ถือว่าจังหวัดศรีสะเกษยังมีอัตรากำลังพยาบาลไม่เพียงพอ

แนะนำ