Breaking
05/12/2023

วันนี้ (17 ต.ค. 66) ที่สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลจานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ นายนพ พงษ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความปรองดองระดับท้องถิ่น โดยมี นายพศิน ทาศิริ นายอำเภอห้วยทับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนนักกีฬา และประชาชนทั้ง 13 หมู่บ้าน ให้การต้อนรับ

นายสมนึก สังข์ขาว นายกเทศมนตรีตำบลจานแสนไชย กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของเทศบาลตำบลจานแสนไชย ได้ดำเนินการจัดมาเป็นประจำทุกปี ครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 23 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 31 ตุลาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์ เสริมสร้างความสามัคคี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลสิ่งเสพติด รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 23 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภท ประกอบด้วย ฟุตบอลยุวชน ความสูงไม่เกิน 130 เชนติเมตร ฟุตบอลยุวชน ความสูงไม่เกิน 150 เชนติเมตร ฟุตบอลหญิง (แม่บ้าน) ฟุตบอลช่วงอายุ 30 – 35 และ 36 ปี ขึ้นไป ฟุตบอลชราชนช่วงอายุ 40 – 45 และ 46 ปี ขึ้นไป และฟุตบอลประชาชนทั่วไป

แนะนำ