Breaking
05/12/2023

วันนี้ (13 พ.ย. 66) ที่ บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 17 ตำบลส้มป่อย อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม กิจกรรม “ปลูกรักด้วยใจ รักใครให้หอม” ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การเข้าสู่ฤดูกาลผลิตหอมแดงศรีสะเกษ ปีการผลิต2566/67 และการสานพลังขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษในการส่งเสริม การผลิตหอมแดงศรีสะเกษคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีนายนาวิน ป้องกัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ตลอดจน เกษตรกรในพื้นที่อำเภอยางชุมน้อย และอำเภอราษีไศล 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงรำพื้นบ้าน ของชมรมจิตอาสาผู้สูงวัย ในพื้นที่ ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ซื้อ-ขาย หอมแดงศรีสะเกษ ระหว่างบริษัทดีมาฟูดส์ จำกัด อำเภอยางชุมน้อย โดย นางสาวสุจิตตา ทองอินทร์ กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนออมทรัพย์พัฒนาสตรีบ้านเมืองแสน อำเภอยางชุมน้อย และมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หอมแดงศรีสะเกษ และกระเทียมศรีสะเกษ จำนวน 10 ราย

หลังจากพิธีการดังกล่าวเสร็จสิ้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่แปลงการเกษตร เพื่อร่วมกันปลูกหอมแดง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจอันขึ้นชื่อของจังหวัดศรีสะเกษด้วยตนเอง ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งสร้างความประทับใจ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างมาก

นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า นโยบายการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ วาระเกษตรบูรณาการ มุ่งเน้นในการเพิ่มผลผลิตการเกษตร พัฒนาคุณภาพ ลดต้นทุนสร้างมูลค่าเพิ่มและแปรรูปต่อยอดเชิงอุตสาหกรรม เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ภาคเกษตร ภาคเกษตรจึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและสร้างรายได้ รวมทั้งเป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญ การพัฒนาภาคการเกษตรให้มีศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขัน จะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญที่จะช่วยให้การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ตามเป้าหมาย

 

นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า หอมแดง เป็นพืชเศรษฐกิจ เป็นพืชอัตลักษณ์พื้นถิ่น และเป็นสินค้าสิ่งบ่งขี้ ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่สำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ มีกลิ่นและรสชาติที่โดดเด่นแตกต่างจากสินค้าประเภทเดียวกันที่มาจากแหล่งอื่น เพื่อให้หอมแดงศรีสะเกษ สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ซึ่งขอให้เกษตรกรทุกท่านช่วยกันผลิตหอมแดงที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้หลากหลายเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้เพิ่ม ซึ่งทุกภาคส่วนจะร่วมบูรณาการขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรชาวศรีสะเกษต่อไป

แนะนำ