Breaking
05/12/2023

วันนี้ (18 ส.ค. 66) ที่โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกา เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ.ศรีสะเกษ โดยมีพระภิกษุสามเณร คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ กรรมการสถานศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดี ในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งถือเป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เพื่อส่งเสริมให่สามเณรนักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทำให้สามเณรนักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และนำความรู้ ความสารถ ทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การตอบปัญหาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ การจัดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ประเภทสิ่งประดิษฐ์ การวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ วิทยาศาสตร์กับวิถีพุทธ การแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ และการกล่าวสุนทรพจน์

แนะนำ