กรมสมเด็จพระเทพฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดไพรพัฒนา


“สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินทอดถวาย ณ วัดไพรพัฒนา มีพุทธศาสนิกชนศิษย์หลวงปู่สรวงแห่รวมทำบุญสมทบกว่า 4.5  ล้านบาท

 

วันนี้ (6 พ.ย. 65) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลาทม วัดไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้ากฐิน ตามที่ นางชไมมาศ  ชาติเมธากุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สุขภัณฑ์คริสติน่า (ประเทศไทย) จำกัด ขอพระราชทานมาทอดถวายถวายแด่ พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ วายาโม เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนายังวัดไพรพัฒนา เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา มี พระวินัยเมธี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ (ธ.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

โดย นางชไมมาศ  ชาติเมธกุล ได้ถวายเงินทำบุญกฐิน จำนวน 3,000,000 บาท และมี นางกัลญารัตน์  จงวิไลเกษม  พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ซึ่งเป็นคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่สรวง ได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบกองกฐิน จำนวน 1,500,000  บาท รวมเป็นยอดเงินกองกฐินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท  ทั้งนี้เ พื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอาราม ศาสนวัตถุทุกแห่ง                              

จากนั้น ได้มอบเงินทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนตามแนวชายแดนไทย  – กัมพูชา  จำนวน 30 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บาท  โดยมี นายนพ  พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวิทยา  วิรารัตน์  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายประหยัด  ถิลา  วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์  นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ นำคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนมาร่วมพิธีในครั้งนี้จำนวนมาก

สำหรับ วัดไพรพัฒนา แต่เดิมเป็นสำนักสงฆ์ โดยเมื่อปี 2550 ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นวัด ต่อมาในปี 2554 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ทั้งนี้ ได้มีการพัฒนาวัดฯ เพื่อเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาของชุมชน ภายในวัดฯ มีศาสนสถาน ศาสนวัตถุ อาทิ โบสถ์ วิหาร และมณฑปปราสาทหลวงปู่สรวง ที่สร้างในลักษณะเป็นการประยุกต์ใช้ศิลปะแบบขอม และทางวัดฯ ยังได้ขอประทานพระบรมสารีริกธาตุ จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานบรรจุไว้ ณ มณฑปปราสาทหลวงปู่สรวง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้สักการะ มีพระครูโกศลสิกขกิจ หรือ หลวงพ่อพุฒ วายาโม เป็นเจ้าอาวาส มีภิกษุสงฆ์ 14 รูป สามเณร 16 รูป

 

ปัจจุบันมีการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เพื่อเปิดสอนวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้กับนักเรียนตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ปัจจุบันมีนักศึกษา จำนวนประมาณ 900 คน