Breaking
04/12/2023

วันนี้ (21 พ.ค. 66) นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ รุ่นที่ 2 จำนวน 50 คน โดยกำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2566 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ พบว่ามีเยาวขนและประขาชนจำนวนไม่น้อย ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งเกิดจากความตั้งใจและเกิดจากการหลงผิด โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดั้งนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด จึงได้ดำเนินงานโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด

โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้ใช้ยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ จำนวน 50 คน ทั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มบุคคลดังกล่าว ได้รับการสร้างสุขภาพที่ดี ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ แนะแนวทางการศึกษาต่อ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมกลับสู่สังคม โดยมีชุดปฏิบัติการตำบล ติดตามดูแลและช่วยเหลือ หลังผ่านการอบรมเป็นระยะเวลา 5 ปี

แนะนำ