ศรีสะเกษวางพวงมาลา น้อมรำลึกร.5


รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนำทุกภาคส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรภาคเอกชนร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

 

วันนี้ (23ต.ค.65) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ สมเด็จพระปิยมหาราช ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมข้าราชการตุลาการ อัยการ พลเรือน ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชน ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระองค์ท่าน ที่พระปรีชาสามารถและทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมอารยะประเทศ

 

ทรงจัดตั้งกระทรวงต่างๆ เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งในด้านการคมนาคม การสื่อสาร การศึกษา ด้านการทหาร ตำรวจ การประปา ตลอดจนด้านเกษตรกรรมต่างๆ นำมาซึ่งความเป็นปึกแผ่นและมั่นคงของประเทศชาติตราบถึงปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2396 เป็นโอรสองค์ที่ 4 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระเทพศิรินทรา พระบรมราชินี พระองค์ได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า ” พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ” โดยพระองค์ทรงเลิกทาสโดยมิได้สูญเสียเลือดเนื้อแต่อย่างใด นับเป็นประวัติศาสตร์สำคัญยิ่งของประเทศไทย ที่สำคัญนานาชาติต่างให้การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง