Breaking
05/12/2023

จังหวัดศรีสะเกษ (Kick off) เปิดปฏิบัติการด้านการจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล ตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย

 

วันนี้ (1 พ.ย.66) เวลา 21.00 น. ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรม (Kick off) ปฏิบัติการด้านการจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยนายธาตรี สิริรุ่งวนิช ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรม

 

ปฏิบัติการ(Kick Off) ด้านการจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล เป็นนโยบายสำคัญละเร่งด่วน โดยเน้นหนักในกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 6 เรื่อง ได้แก่ ยาเสพติด ,การค้ามนุษย์ ,การครอบครองและพกพาอาวุธปืน ,การพนัน ,การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล ,สถานบริการและสถานบันเทิง

 

จังหวัดศรีสะเกษยจึงได้ได้เปิดปฏิบัติการ (Kick of) พร้อมกันทั้ง 22 อำเภอ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติการ จำนวน 1,000 นาย พร้อมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล เพื่อสร้างสังคมให้สงบสุข บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดอบายมุข บรรลุตามวัตถุประสงค์

แนะนำ