Breaking
05/12/2023

วันนี้ (30 ส.ค.66) ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบรถเข็นและอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน ในนามพระนามาภิไธย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

 

ดร.นิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ มีผู้พิการ จำนวน 64,924 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.15 % ของประชากรจังหวัดศรีสะเกษ และมีคนพิการทางการเคลื่อนไหว จำนวน 35,366 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.46 % ซึ่งในแต่ละปีจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไม่เพียงพอ ทำให้คนพิการ และผู้สูงอายุขาดกายอุปกรณ์สำหรับช่วยในการดำเนินชีวิตประจำวัน

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ประสานขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เพื่อช่วยเหลือคนพิการ และผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 65 ราย จากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 158 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,471,357.06 บาท

แนะนำ