Breaking
04/12/2023

วันนี้ (17 พ.ค. 66) นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “การบริหารราชการ 4.0” แก่ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนบรรจุใหม่ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” สำหรับแพทย์ ของเขตตรวจสุภาพที่ 10 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมพรหมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนายแพทย์บรรจุใหม่ จำนวน 150 คน ของเขตสุขภาพที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรอำนาจเจริญ และมุกดาหาร) เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมพรหมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานในภาคราชการ รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อประชาชนต่อไป

แนะนำ