พ่อเมืองศรีสะเกษ โชว์บินโดรน เปิดการแข่งขันทักษะการใช้เครื่องจักรกล


พ่อเมืองศรีสะเกษ โชว์บินโดรน เปิดการแข่งขันทักษะการใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 ขณะที่เกษตรในพื้นที่ร่วมการแข่งขันอย่างคับคั่ง


เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะการใช้เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการต่อยอดกระบวนการผลิต และเชื่อมโยงตลาดสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทน โดยมี นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการจัดงาน ตลอดจนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรั

ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เยี่ยมชมนิทรรศกาลผลผลิตทางการเกษตรต่างๆ ตลอดจนนิทรรศกาลเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นได้ทดลองบินโดรนการเกษตร ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้ในการหว่านพืชผลทางการเกษตร ที่ใช้ในการช่วยลดการใช้แรงงานด้านการเกษตร ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ทดลองควบคุมโดรนด้วยตัวเองโดยมีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก เป็นครั้งแรกที่ได้เคยทดลองควบคุมการบิน ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก

หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการแข่งขันทั้ง 2 รายการ ประกอบด้วย การแข่งขันทักษะการขับรถแทรคเตอร์ และโดรนการเกษตร เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและให้กำลังใจเกษตรกร ที่ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษมีแปลงใหญ่จำนวน 436 แปลง โดยมีแปลงใหญ่จากทั้ง 22 อำเภอ เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจำนวน 254 แปลง เป็นแปลงใหญ่จากกรมส่งเสริมการเกษตร 36 แปลง กรมปศุสัตว์ 3 แปลง กรมการข้าว 209 และการยางแห่งประเทศไทย 6 แปลง ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 713,367,959 บาท

 

ซึ่งการใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรถือเป็นกลไกในการพัฒนาการเกษตรยุคใหม่ของประเทศเพื่อทดแทนแรงงาน ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลา และยกระดับความก้าวหน้าในการใช้เทคโนโลยีทางการผลิตสินค้าเกษตรของประเทศอีกทั้งยังเกิดการพัฒนาบุคลากรภาคการเกษตรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษให้มีทักษะความสามารถในการใช้และการให้บริการเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีการเกษตร โดยการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วย การแข่งขันทักษะการขับรถแทรคเตอร์ และโดรนการเกษตร โดยมีตัวแทนแปลงใหญ่จากทั้ง 22 อำเภอร่วมการแข่งขัน ในครั้งนี้