Breaking
04/12/2023

วันนี้ (24 พ.ค. 66) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดโครงการ จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ อุทกภัย ภัยแล้ง โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน( CBDRM Plus F )  ซึ่ง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ จัดขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ร่วมระดมบูรณาการความคิด ในการบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขอุทกภัย และภัยแล้ง ในพื้นที่ ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงและประสบภัยแล้ง และอุทกภัย  ในช่วงที่ผ่านมา

นายวัจนปกรณ์ พงษ์พานิช ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศ ได้ส่งผลให้เกิดภัยพิบัติที่มีความรุนแรงและความถี่มากขึ้น  เช่น ฝนตกหนัก น้ำท่วม หรือความแห้งแล้ง ที่สร้างความเสียหายต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์  ซึ่งส่งผลให้ชุมชนไทย  ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่แตกต่างไปจากเดิม ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนในการเผชิญหน้ากับความเสี่ยงมากขึ้นไม่ว่าเป็นอุทกภัยและภัยแล้ง 

ดังนั้นชุมชนจึงต้องมีการปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  มีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและลดผลกระทบหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากอุทกภัยหรือภัยแล้ง 

นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการสาธารณภัย  โดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วม  จึงได้นำหลักการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน มาใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินการ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน   ร่วมทำ  และแก้ไขปัญหาตามศักยภาพความพร้อมของตนเอง

จึงมุ่งเพิ่มศักยภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน โดยมีการบริหารจัดการน้ำสำหรับชุมชน  เช่น โคก  หนองนา  โมเดล  หรือการออกแบบผังน้ำชุมชน  โดยใช้ทรัพยากรในชุมชน  และสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินการ  เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง   มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ภัย มีความปลอดภัยยั่งยืนต่อไป

แนะนำ