จัดหางานศรีสะเกษ จัดวันนัดพบแรงงานช่วยคนหางาน


วันนี้ (15 ก.พ. 66) ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นพิธีเปิดงาน “วันนัดพบแรงงาน” ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ประชาชนได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ และความถนัด ได้สมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง/สถานประกอบการจำนวนมากในคราวเดียวกัน

ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน ลดปัญหาการว่างงาน การขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนของจังหวัดศรีสะเกษ มีงานทำที่มีคุณค่า (Decent Work) ดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีนายจ้าง/สถานประกอบการ แจ้งตำแหน่งงาน ทั้งหมด 74 แห่ง แยกเป็น นายจ้างมาร่วมรับสมัครงานด้วยตนเอง 15 แห่ง และฝากให้สำนักงานจัดหางานรับสมัครให้ จำนวน 59 แห่ง ตำแหน่งานว่างทั้งสิ้น 225 ตำแหน่ง 1,960 อัตรา

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน จำนวน  กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพรมเช็ดเท้า อำเภอเมืองจันทร์ กลุ่มกล้วยฉาบ อำเภอราษีไศล และ กลุ่มสตรีทศบาลตำบลกำแพง ผลิตและจำหน่ายผ้าทอพื้นบ้าน

การให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องกรสมัครงานและการประกอบอาชีพ การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน