พ่อเมืองฯปลื้มงาน “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ” ยอดจำหน่ายทะลุ 20 ล้าน

พ่อเมืองฯปลื้มงาน “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ” ยอดจำหน่ายทะลุ 20 ล้าน

วันนี้ (2 ก.ค. 66) นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวถึงผลการจัดงาน “เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ปี 2566” ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อประชาสัมพันธ์ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายผลผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่ม OTOP นำมาจำหน่ายโดยตรงให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว ตลอดจนการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรของส่วนราชการและภาคเอกชน การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแข่งขันลีลาการปอกทุเรียนและกินทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ  การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาหารและผ้าทอพื้นเมือง

โดยการจัดงานฯ ในครั้งนี้ พบว่า มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานฯ มากกว่า 40,000 คน และมียอดการจำหน่ายสินค้าภายในงานฯ รวมมากกว่า 20,721,396 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยวของจังหวัดในห้วงระยะเวลาของการจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ