Breaking
05/12/2023

ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เปิดการอบรมสัมมนาศาสนพิธีกรและมารยาทไทย

 

วันนี้ (2 ส.ค. 66) ที่วัดป่าพิมลมังคลราม ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมสัมมนาศาสนพิธีกรและมารยาทไทย เพื่อให้ศาสนพิธีกรหรือมัคนายกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนพิธีในพระพุทธศาสนา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และเป็นไปในทางเดียวกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยศาสนพิธีกร และมัคนายกในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอวังหิน และอำเภอห้วยทับทัน จำนวน 120 คน เข้าร่วมกิจกรรม

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ มูลนิธิศิษย์หลวงพ่อเครื่องวัดสระกำแพงใหญ่ และสมาคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนพิธีที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นไปในทางเดี่ยวกันให้กับผู้ปฏิบัติงานศาสนพิธีในพื้นที่ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมสัมมนาไปถ่ายทอดและขยายผลไปสู่เด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจ เพื่อให้ศาสนพิธีกรผู้ปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธีที่มีความเชียวชาญ

อกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยให้เจริญรุ่งเรืองอย่างถาวรสืบไป

แนะนำ