Breaking
05/12/2023

วันนี้ (1 ก.ย. 66) ที่ห้องประชุมวิเศษสิงหนาท ชั้น 2 อาคารสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และสภาวัฒนธรรมอำเภอให้มั่นคงยั่งยืน ประจำปี 2566

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สนับสนุนงบประมาณประจำปี 2566 เพิ่มเติม ให้แก่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินโครงการประชุมเสวนาลุ่มน้ำโขง ชี มูล เพื่อเป็นเวทีให้คณะกรรมการและเครือข่ายทางวัฒนธรรม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และความคิดเห็นในการอนุรักษ์ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ในวันที่ 23 กันยายน 2566 ณ โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนา การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การสาธิตสุดยอดอาหาร และอาภรณ์ ของจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี 

นอกจากนี้ ในเดือนพฤศจิกายน สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ มีการจัดกิจกรรมอีก จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสี่เผ่าไทศรีสะเกษ โครงการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมชนชาติพันธุ์เผ่าเขมร ปังอ๊อกเปรี๊ยะแค (ป้อนข้าวพระจันทร์) และโครงการทำบุญตักบาตรใต้แสงจันทร์ สืบสานประเพณีลอยกระทง

แนะนำ