Breaking
05/12/2023

วันนี้ (15 ก.ย.66) นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านแก่ผู้ยากจนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีบ้านที่มั่นคงแข็งแรงน่าอยู่อาศัย ภายใต้โครงการ “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” ฉลอง 238 ปีศรีสะเกษ ให้แก่นายประคอง ทรัพย์เจริญ บ้านเลขที่ 166 หมู่ที่ 6 บ้านบอนใหญ่ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย

โดยนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้สนับสนุนเงินสร้างบ้านเบื้องต้น จำนวน 50,000 บาท สนับสนุนเงินสร้างห้องน้ำ จำนวน 10,000 บาท และมอบเงินขวัญถุงให้กับนายประคอง ทรัพย์เจริญ อีกจำนวน 5,000 บาทเพื่อใช้เป็นทุนในการดำรงชีพ

แนะนำ