Breaking
05/12/2023

วันนี้ (8 ส.ค. 66) ที่แปลงนาพื้นที่ส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 11 ต.ส้มป่อย อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมลงแขกปลูกข้าวในพื้นที่ส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีจิตอาสาพระราขทาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราขการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักเรียนโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม และโรงเรียนบ้านส้มป่อยส้มป่อยวิทยาเสริม ร่วมกิจกรรมลงแขกดำนาเพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการลงแขกดำนาปีในท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้การทำนาแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมการลงแขก ทำนาปลูกข้าวให้แก่เยาวชนด้วยการปฏิบัติจริง

นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการปลูกข้าวในพื้นที่ส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีนางสุกัญญา อำนวย เป็นผู้ถวายพื้นที่นา จำนวน 3 ไร่ 77 ตารางวา และมีนายสมบัติ โพธิวัฒน์ เป็นเกษตรกรผู้ดำเนินการ ตามกระบวนการผลิตในรูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี โดยมีศูนย์พัฒนาพันธ์ุพืชจักรพันธ์เพ็ญ จังหวัดสุรินทร์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบกำกับดูแล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่ออีกว่า สำหรับประเพณีลงแขกดำนา เป็นประเพณีไทยแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจ หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งยังสร้างความสามัคคีกันภายในหมู่บ้านอีกด้วย ซึ่งประเพณีลงแขกดำนา แต่โบราณนั้น เมื่อลงแขกเสร็จมักจะเวียนกันไปช่วยลงแขกในแปลงนาอื่นของเพื่อนบ้าน จนสิ้นสุดของฤดูการทำนาในช่วงนั้นๆ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความมีน้ำใจของคนในหมู่บ้าน ที่สืบทอดกันมาเป็นประเพณี

แนะนำ