ทอดผ้าป่าสมทบทุนเล่าเรียนหลวงพระสงฆ์


จังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีทอดผ้าป่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย          

 

วันนี้ (10 พ.ย.64) ที่วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง  อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชรบรมนาถบพิตร  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและ ร่วมสมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง  เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชรบรมนาถบพิตร และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    

         

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ได้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 เนื่องในโอกาสมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 76 พรรษา 5 ธันวาคม 2546 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547 เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูง จากสถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศ  ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และ กองบาลีสนามหลวง

 

โดยวัตถุประสงค์สำคัญ สนับสนุนให้พระภิกษุและสามเณร ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉาน และ สร้างความร่มเย็นในสังคมด้วยการมีหลักพุทธธรรมที่ถูกต้องเป็นแกน รวมทั้งจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เป็นหลักทางจิตใจและความคิดของประชาชน  สำหรับการจัดตั้งกองผ้าป่าเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชรบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และ สมทบโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของจังหวัดศรีสะเกษ ทั้ง 22 อำเภอ มียอดมปัจจัยร่วมสมทบทั้งสิ้น 804,555.- บาท