Breaking
05/12/2023

จังหวัดศรีสะเกษเปิดตลาดสีเขียวโขงชีมูล @ ถนนคนเดินศรีสะเกษ (Organic Green Market @ Sisaket Walking Street) โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์


วันนี้ (2 ก.ย. 66) ที่บริเวณเวทีกลาง ถนนคนเดินศรีสะเกษ Walking Street – มารีหนองแคน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดสีเขียวโขงชีมูล @ ถนนคนเดินศรีสะเกษ (Organic Green Market @ Sisaket Walking Street) โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน

นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ถือเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) หลากหลายชนิด และเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญของภาค และของประเทศ อาทิ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ หอมแดงศรีสะเกษ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ การจัดงานในครั้ งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีต่อผู้ผลิตและผู้ประกอบการ ของจังหวัดศรีสะเกษ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ในการขยายช่องทางการตลาด และประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย นำไปสู่การเพิ่ม ศักยภาพทางด้านการแข่งขันพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

นายนคร บุตรดีวงศ์ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นแหล่งผลิต สินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญของภาค และของ ประเทศ เช่น ข้าวหอมมะลิ ผัก ผลไม้ สมุนไพร ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ใน การบริโภคสินค้าปลอดภัย และสินค้าอินทรีย์ เพิ่มช่องทางการตลาด และสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าปลอดภัยและสินค้า อินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ให้เป็นผู้นำด้าน การค้าสินค้าอินทรีย์ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า จากเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมการตลาดสินค้าปลอดภัยและสินค้าอินทรีย์” ขึ้น โดยมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินโครงการ ดังกล่าว ภายใต้ชื่องาน“ตลาดสีเขียวโขงชีมูล @ ถนนคนเดินศรีสะเกษ (Organic Green Market @ Sisaket Walking Street)” เพื่อจำหน่ายสินค้าเ กษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 จำนวน 20 คูหา 4 ครั้งๆ ละ 1 วัน ในวัน เสาร์และวันอาทิตย์ที่ 2, 3, 9 และ 10 กันยายน 2566 ณ บริเวณถนนคน เดินศรีสะเกษ Walking Street – มารีหนองแคน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ นายนคร กล่าว.

แนะนำ