6 กิจการคลายล็อค 3 พ.ค. แต่ยังห้ามขายเหล้า


จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมรับฟังแนวทางการปฎิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

 

          วันที่ 30 เมษายน 2563 นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยในการร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติราชการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล จากห้องประชุมราชสีห์  ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่โดยใช้ พ.ร.บ. โรคติดต่อเป็นกรอบอำนาจในการดำเนินการ อย่างไรก็ตามการออกคำสั่ง ประกาศใด ๆ ต่อจากนี้ไป ให้รอมาตรการหลักจากกระทรวงมหาดไทย เป็นกรอบแนวทางการออกประกาศ คำสั่ง ที่จะประกาศใช้ในวันที่ 3 พ.ค. 63 อย่างไรก็ตาม มติ ศบค. มีกรอบในการดำเนินการ 7 ประการ คือ

 

1.ขยายประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปถึงวันที่ 31 พ.ค. 63

  1. ยังคงดำรงประกาศเคอร์ฟิว ระหว่างเวลา 22.00 น ถึง 04.00 น ออกไป 1 เดือน
  2. ยังคงควบคุมการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักร ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
  3. ยังคงจำกัดการบินเข้าของสายการบินระหว่างประเทศ โดยอนุญาตให้บินเฉพาะสายการบินบางประเภท
  4. ยังคงงด หรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด โดยไม่มีเหตุจำเป็น
  5. ยังคงแนวทางการทำงานที่บ้าน
  6. เข้มงวดไม่ ให้ประชาชน เข้าไปยังสถานที่ซึ่งมีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกัน หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด

แนวทางที่จะดำเนินการก่อนถึงมาตรการการผ่อนปรน มี 3 ประการ คือ

  1. ศบค.กำหนดการผ่อนปรน โดยกำหนดมาตรฐานกลางของแต่ละกิจกรรม ให้ทุกพื้นที่ยึดถือปฏิบัติ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กำหนดรายละเอียดต่อไป ทั้งนี้แต่ละจังหวัดสามารถมีมาตรการเข้มข้นกว่าได้ แต่จะน้อยกว่ามาตรฐานกลางไม่ได้
  2. แนวทางการดำเนินการจะต้องคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสาธารณสุขเป็นหลัก โดยนำปัจจัยด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ มาใช้ประกอบการพิจารณา
  3. ให้ยึดข้อกำหนดที่พูดถึงมาตรการการป้องกันโรคซึ่งมี 6 ประการ ในเรื่องของการให้ทำความสะอาดพื้นที่ การให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ สวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยสบู่ หรือการเว้นระยะในการนั่ง การควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่น ติดตามตัวได้

ในส่วนของมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 1 โดยมีเป้าหมายเริ่มตั้งแต่ วันที่ 3 พ.ค. 63 มีทั้งหมด 6 กิจกรรม ในเรื่องของตลาด ร้านจำหน่ายอาหาร กิจกรรมค้าปลีกค้าส่ง  กีฬาสันทนาการ  ร้านตัดผมเสริมสวย และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งทั้ง 6 กิจกรรม ได้วางกรอบมาตรหลัก และมาตรการเสริม ซึ่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางจังหวัด อำเภอ ท้องที่ ท้องถิ่น ไปดำเนินการ

 

     ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลา ก่อนถึงวันที่ 3 พ.ค. 63 นี้ ให้จังหวัด ใช้ประกาศ คำสั่งเดิมที่ประกาศไว้ไปก่อน โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง