ศรีสะเกษเตรียมบวงสรวง “ท้าวเวสสุวรรณ” หน้าวิหารหลวงพ่อโต

ศิลปวัฒนธรรม

วันนี้ (24 ..65) นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม .ศรีสะเกษ เป็นประธานได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565 โครงการสืบค้นและถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมช่างฝีมือดังเดิมหมอพราหมณ์หมอสูตร มีคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ พร้อมด้วยนักวิชาการวัฒนธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม .ศรีสะเกษ

 

โดยที่ประชุมมีการนำเสนอเรื่องการจัดพิมพ์เอกสารหมอพรามณ์หมอสูตร การมอบโล่เกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติยอดคนเมืองศรีสะเกษการเตรียมจัดพิธีบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณ หน้าพระวิหารหลวงพ่อโต วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง .เมืองศรีสะเกษ และพิธีเปิดสวนสาธารณลานออดหลอดอนุสรณ์ 238 ปีจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 27 .. 65 สวนสาธารณลานออดหลอด