จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ เฉลิมมพระเกียรติฯ “พระพันปีหลวง”

เกษตร

เทศบาลตำบลผือใหญ่ เปิด “โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่บริเวณ ลำห้วยผือพับ บ้านผือใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายประยูร เดชหาญ นายกเทศมนตรีตำบลผือใหญ่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราช กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล อสม. อปพร. และชาวบ้านในตำบลผือใหญ่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

เนื่องจากการขยายตัวของผักตบชวาและวัชพืชต่าง ๆ กีดขวางการไหลของน้ำ โดยเฉพาะผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆ ล้วนเป็นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และทำให้แหล่งน้ำตื้นเขิน ไม่สามารถเป็นแหล่งรองรับน้ำได้ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขัง นับเป็นปัญหาที่เร่งด่วนที่ต้องดำเนินการแก้ไข เพื่อให้แหล่งน้ำสามารถรองรับน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้และไม่ทำให้น้ำท่วมขัง และยังเป็นการอนุรักษ์ พื้นฟู ทัตนียภาพของแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนต่อไป

เทศบาลตำบลผือใหญ่ เล็งเห็นถึงปัญหาความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลผือใหญ่ อสม. อปพร. และประชาชนชาวตำบล ผือใหญ่ โดยมีเป้าหมายกำจัดวัชพืช ในลำห้วยผือพับ ช่วงบ้านผือใหญ่ ระยะทาง 600 เมตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อปรับปรุงพื้นฟู สภาพแวดล้อมของลำห้วยผือพับ ให้มีน้ำเพียงพอในการใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนต่อไป