แปรรูปยางพารา สู่ “ตุ๊กตาน้องศรีสะเกษ” เสริมรายได้ช่วยเกษตรกร


วันนี้ (16 มิ.ย. 64) นายวัลลภ โศภิษฐพันธ์ ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.วีระชัย ศรีสาร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และคณะ เข้าพบ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์จากยางพารา พร้อมกันนี้ยังได้มอบ “ตุ๊กตาน้องศรีสะเกษ” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพารา ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นของที่ระลึกพร้อมช่วยแนวทางการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ณ ห้องห้วยสำราญ ชั้น 5 ศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ

นายวัลลภ กล่าวว่า จากภาวะราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะยางพาราลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประสบปัญหาราคายางตกต่ำ เพื่อเป็นการเพิ่มการใช้ยางในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น และเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางได้อย่างเป็นระบบ และพัฒนาการผลิตภัณฑ์ยางพาราของกลุ่มสถาบันเกตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยบูรณาการกับหน่วยงานในจังหวัดและสถาบันเกษตรกรเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกของจังหวัด เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวรวมทั้งประชาชนทั่วไปในอนาคต และเพื่อให้เกิดการใช้ยางภายในจังหวัดต่อไป