เปิดตลาดนัดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สุดยอดอาหาร-อาภรณ์


วันนี้ (23 เม.ย. 65) ที่บริเวณตลาดวัฒนธรรม ถนนคนเดินวันเสาร์มารี-หนองแคน อ.เมืองศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดมรดกปูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสุดยอดอาหารและอาภรณ์ 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา ตามโครงการสื่อประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม อาหาร-อาภรณ์ โดยนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยสภาวัฒนธรรมอำเภอ และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม ร่วมกันจัดขึ้น ณ บริเวณตลาดวัฒนธรรม ถนนคนเดินวันเสาร์มารี-หนองแคน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

นายวิทยา กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ มีต้นทุนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หลากหลาย ทั้งภาษา การแต่งกายและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน 4 เผ่า ประกอบด้วย เผ่าเยอ เผ่ากูย เผ่าลาวและเผ่าเขมร จึงนำทุนทางวัฒนธรรม มาสร้างมูลค่าและคุณค่าสู่การสร้างงานสร้างรายได้ และยังเป็นการสร้างพลังการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ในการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มาพัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม ตามนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าสุดยอดผลิตภัณฑ์อาหาร-อาภรณ์ จาก 22 อำเภอ การแสดงศิลปวัฒนธรรมวงดนตรีลูกทุ่ง ผกาลำดวน ม.ราชภัฏศรีสะเกษ