อธิบดี สค. มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ

อธิบดี สค. มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ลงพื้นที่มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อสร้างโอกาสให้แก่สตรีและครอบครัว  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 26 กันยายน 2563 ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 62 จำนวน 150 คน โดย นางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ กล่าวรายงาน ในการนี้ อธิบดี สค. ได้เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์จะฝึกอาชีพ เพื่อจะได้มีงานทำและมีรายได้เลี้ยงครอบครัวมาสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพได้ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวของ สค. 

นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กล่าวว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) หน่วยงานในสังกัด พม. มีความมุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนสามารถพัฒนาตนเอง และพึ่งพาตนเองในการประกอบอาชีพ มีรายได้ที่ยั่งยืน ครอบครัวมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เป็นพื้นฐานในการพัฒนาสังคมด้านอื่นๆ

โดยมีกลไกระดับพื้นที่ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในการขับเคลื่อนการดำเนินการ ชื่อว่า ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 ศูนย์ 8 เขตรับผิดชอบ ให้บริการด้านการฝึกอบรมอาชีพแก่สตรีและครอบครัวที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ตลอดจนกลุ่มสตรีที่ต้องการเพิ่มทักษะฝีมือในวิชาชีพด้านต่างๆ ให้มีทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ซึ่งเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลที่เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนในชนบท และเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่น เพื่อป้องกันปัญหาสังคมด้านอื่น ๆ

นางสาวอุษณี กล่าวต่ออีกว่า สำหรับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ แห่งนี้ เป็น 1 ใน 8 ศูนย์ดังกล่าวที่ได้ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับสตรีและครอบครัว ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในเขตพื้นที่ดำเนินการ 10 จังหวัด ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ โดยในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 62 มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพรวมทุกประเภทจำนวน 940 คน มีความประสงค์เข้ารับวุฒิบัตร จำนวน 150 คน ซึ่งเป็นผู้สำเร็จหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน และ 3 เดือน ได้แก่ หลักสูตรเสริมสวย ตัดผมชาย อาหารและโภชนาการ ตัดเย็บเสื้อผ้า นวดไทยเพื่อสุขภาพ การปักเสื้อแส่ว การออกแบบเสื้อผ้า การแต่งหน้าเกล้าผม การจัดดอกไม้ การเย็บกระเป๋า และการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้า ฯลฯ จำนวน 412  คน เข้ารับวุฒิบัตรในวันนี้ 60 คน และหลักสูตรการฝึกอาชีพตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว 

โดยรวมกลุ่มฝึกอาชีพในชุมชน จำนวน 17 รุ่น รวมทั้งสิ้น 528 คน ประสงค์เข้ารับวุฒิบัตรในวันนี้ จำนวน 90 คน จากพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ กลุ่มบ้านเมืองหลวง ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มบ้านกวางขาว ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ และกลุ่ม อบต.บากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

หลังจากมอบวุฒิบัตรแล้ว อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้เยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) ที่เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านสตรีและครอบครัว และเป็นห้องเรียนรู้สำหรับทุกคน ทุกช่วงวัย ตามวัฏจักรของชีวิตตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา 

จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์จำหน่ายสินค้า อีหล่า…ลำดวน โดยให้บริการกาแฟสดคุณภาพ เครื่องดื่มและเบเกอรี่ และร้านของฝากซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกลุ่มสตรีที่ได้รับการสนับสนุนการรวมกลุ่มจากศูนย์ ภายใต้แบรนด์ อีหล่าลำดวน” รวมทั้งให้บริการนวดแผนไทย.