สภาวัฒนธรรม จ.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม


สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ 7 ศูนย์คุณธรรม พุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริตโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมและมิติทางสังคม พัฒนาศักยภาพเยาวชนแกนนำ ปลูกฝังให้ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

วันที่ 18 กันยายน 2564 ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวิชัย ตั้งคำเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เปิดงานโครงการส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริตโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมและมิติทางสังคม

หลังจากพิธีเปิด ได้มีการปาฐกฐาพิเศษ เรื่อง การต่อต้านทุจริตโดยมิติทางศาสนา,วัฒนธรรมและสังคมโดยท่านเจ้าคุณพระศรีญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลาราม,เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่นของสังคม พัฒนาแหล่งเรียนรู้เชิงคุณธรรม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพแกนนำและผลิตสื่อส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะกับยุคสมัยในปัจจุบัน

โดย มีนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษและประธานศูนย์คุณธรรมต่อต้านการทุจริต ขับเคลื่อนกิจกรรมฯ ร่วมกับ 7 ศูนย์เครือข่ายคุณธรรม พุทธสมาคมจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดกว่า 44 โรงเรียน

สำหรับกิจกรรมภายในโครงการ ประกอบด้วย กิจกรรมประกวดเรียงความระดับประถมศึกษา กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและกิจกรรมประกวดกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อธรรมาภิบาลกับการป้องกันการทุจริต