สถาบันวิจัยและพัฒนา หารือแนวทางจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 2


เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญด้านพัฒนาศักยภาพของจังหวัดยโสธรและจังหวัดอำนาจเจริญภายใต้โครงการวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ณ โรงแรม เดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ จังหวัดยโสธร

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ มีประเด็นแลกเปลี่ยนคือ การวิเคราะห์ SWOT ของจังหวัด และวิเคราะห์ศักยภาพความพิเศษของจังหวัดในการพัฒนาต่อยอด (จังหวัดมุ่งพัฒนาด้านใดเป็นอันดับก่อน – หลัง) รวมถึงให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาพื้นที่พิเศษของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด