ศรีสะเกษ สั่งปิดโรงเรียน 11 วัน ป้องกันโควิด

ศรีสะเกษ สั่งปิดโรงเรียน 11 วัน ป้องกันโควิด

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายยิ่งยง นันทวณิชชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เนื่องจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยของเราเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีบุตรหลานของข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนในตัวเมืองศรีสะเกษและใกล้เคียงเข้ามาศึกษาเล่าเรียนจำนวนมาก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จังหวัดศรีสะเกษยังไม่พบผู้ติดเชื้อ แต่จังหวัดก็ต้องเฝ้าระวังโดยไม่ประมาท

rbt

จึงได้ประกาศปิดสถานศึกษา ด้วยเหตุพิเศษ อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ข้อ 9 วรรคหนึ่ง (4) และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.2558) ว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา ทางโรงเรียน จึงกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

 

ดังนี้ 1. ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563- 10 มกราคม 2564 และ เปิดเรียนวันที่ 11 มกราคม 2564 ข้อ 2. ในช่วงปิดสถานศึกษาระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 – 10 มกราคม 2564 ทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Onlne) ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Google Classroom, Line, Facebook, Zoom หรืออื่น ๆ

ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดการเรียนกรสอนชดเชยให้กับนักเรียนในเบื้องต้นแล้ว หากมีการ เปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง และขอความร่วมมือผู้ปกครองในการกำกับดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด 3. นักเรียน ข้าราชกาดรู และบุคลกรทางการศึกษา ให้งดการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

ทั้งนี้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เดินทากลับมาจากต่างจังหวัดหรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงทุกคนต้องแจ้งข้อมูลการเดินทาง (Time Line) ตามความเป็นจริง โดยไม่ปิดบังข้อมูลต่อผู้อำนวยการโรงเรียนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 4. หากข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาท่านใดที่ต้องการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ให้บันทึกขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัดศรีสะเกษ เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุญาตก่อนออกเดินทาง พร้อมทั้งจดบันทึกการเดินทาง (Time Line) ของตนเองอย่างละเอียด

 

5. ทำความสะอาตจุดที่เสี่ยงต่อการสัมผัสร่วมกันทั้งในอาคาร ห้องน้ำ ห้องเรียน ห้องสำนักงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน 6. คัดกรองผู้ผ่านเข้า – ออก สถานศึกษาด้วยการวัดอุณหภูมิและจัดเตรียมเจลล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ตามจุดบริการต่าง ๆ 7. ขณะที่อยู่ในสถานศึกษา ขอความร่วมมือนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ของกระทรวงสาธารณสุข กระทวงศึกษาธิการ และจังหวัดศรีสะเกษ ควบคู่กับแนวทางการปฏิบัติที่สถานศึกษากำหนดอย่างเคร่งครัด จึงได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน.