ศรีสะเกษ สร้างสมานฉันท์ด้วยมิติทางศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”


วันนี้ (8 ต.ค. 63) ที่วัดดงก้าวกัลยาราม ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ถวายการต้อนรับ พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโมลี รักษาการเจ้าคณะภาค 10 พระเทพปัญญาภรณ์ รองประธานฯ และคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบรักษาศีล 5 ต้นแบบระดับประเทศ 

        โดยจังหวัดศรีสะเกษ ได้ส่งหมู่บ้านที่มีผลการดำเนินโครงการฯ จำนวน 2 หมู่บ้านดังนี้

        1. วัดดงก้าวกัลยาราม บ้านคลีกลิ้ง ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

        2. วัดบ้านโนนลาน บ้านโนนลาน ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย 1) สะพานบุญคลีกลิ้ง กิจกรรมการปล่อยปลา สักการะพระพุทธศรีมงคล 2) ศาลหลักบ้านคลีกลิ้ง กิจกรรมการจัดแสดงสัมมาชีพ และการแสดงทางวัฒนธรรมของคนในชุมชน 3) การจัดแสดงผลการดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่มีผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ประจักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยมีวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอศิลาลาด รก.ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนร่วมถวายการต้อนรับ