ศรีสะเกษ ปิดมหกรรมวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน

ศรีสะเกษ ปิดมหกรรมวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน

วันนี้ (20 ก.ย.63) นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมศรีสะเกษสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 6) ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สภาวัฒนธรรมอำเภอ และเครื่อข่ายวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ณ ถนนคนเดินมารี หนองแคน อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย ลาว เขมร กูย (ส่วย) และเยอ แต่ละชนเผ่ามีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย ถือเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำมาสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ โดยนำวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างงานและบริการ ก่อให้เกิดรายได้ และคุณค่าทางสังคม การสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ จะเป็นแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมเกียรติภูมของประเทศ เสริมสร้างสัมพันธไมตรี เครือข่ายวัฒนธรรม

โดยภายในงานมีการจัดร้านแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรม/สภาวัฒนธรรม และการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากสภาวัฒนธรรมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ปรางค์กู่ พยุห์ ราษีไศล วังหิน กันทรารมย์ และอำเภอขุขันธ์ การแสดงวงดนตรี SSKRU JAZZ BAND จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ การแสดงวงโปงลางจากโรงเรียนกันทรารมณ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของประเทศเวียดนาม