ศรีสะเกษ ปรับ 1 แสน ออกจากบ้านไม่สวมหน้ากากอนามัย


คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ฉบับที่ ๑๔ ที่ ๑๖๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔  มีคำสั่งกำหนดการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิค ๑๙ จ.ศรีสะเกษ  ข้อ ๓. เพิ่มเติมมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพรโรคติดเชื้อโควิด ๑๙(๕) ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากพาทุกครั้ง ก่อนออกจากคาสถาน หรือเดินทางไปในสถานที่สาธารณะ หรือ สถานที่ใด ๆ

 

ทั้งนี้ สำหรับบุคคล ซึ่งอยู่ในเคหสถาน ร้านค้า หรือในสถานที่ใด ๆ ที่ต้องติดต่อกับบุคคลอื่น ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าด้วยทุกครั้ง ออกจากบ้าน ไปสถานที่ได้ ๆ หรือ อยู่ในบ้าน ที่ต้องติดต่อกับคนอื่นต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ฝ่าฝืนมีความผิดโทษจำคุก ไม่เกิน ๑ ปี ปรับ ไม่เกิน ๑ แสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ