ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานศึกษา

ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานศึกษา

จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากเด็กนักเรียนมีความเสี่ยงสูงติดเชื้อไข้เลือดออกอีกทั้งพบลูกน้ำยุงลายค่อนข้างสูงในหลายพื้นที่         

วันนี้ (3 ก.ค.63) ที่โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม) อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวัฒนา  พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานศึกษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะครูอาจารย์ เด็กนักเรียน และ จิตอาสาพระราชทาน 904  ร่วมรณรงค์ป้องกันและจำกัดลูกน้ำยุงลายพาหนะโรคไข้เลือดออก เป็นจำนวนมาก

โดยข้อมูลในปี 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 พบผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงถึง 381 ราย ที่สำคัญ มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกเดือน ส่วนใหญ่อายุระหว่าง  5 – 24  ปี อีกทั้งหลายหมู่บ้านพบผู้ป่วยแล้ว ไม่สามารถควบคุมโรคให้สงบได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด และ จากการสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลายของจิตอาสาอาสาสมัครสาธารณสุข พบว่ามีลูกน้ำยุงลายค่อนข้างสูงในแทบทุกพื้นที่ รวมทั้ง พบลูกน้ำตามสถานศึกษา วัดวาอาราม ตลอดจนหน่วยงานราชการต่างๆ  และ สถานที่สาธารณะด้วย     

ประกอบกับช่วงนี้เป็นฤดูฝน สภาพภูมิอากาศเอื้อต่อการขยายพันธุ์ของยุงลาย และ มีภาชนะหรือเศษวัสดุเหลือใช้ที่อาจมีน้ำขังจำนวนมาก ถือเป็นที่เพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายเป็นอย่างดี หากไม่มีการควบคุมและป้องกันอย่างจริงจัง จะทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคมีมากขึ้น  เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นกิจกรรมในการทำความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้ร่วมกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ โรงพยาบาลศรีสะเกษ และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองศรีสะเกษ จัดกิจกรรมจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานศึกษาและชุมชนต่างๆ ขึ้น ทั้งการจัดเก็บขยะเหลือใช้ การหยอดทรายอะเบท และ จัดเก็บสถานที่ให้โล่งสะอาดเพื่อไม่ให้เป็นที่พักของยุงลายต่อไป