ศรีสะเกษจัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก


จังหวัดศรีสะเกษจัดทำบุญเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565

 

วันนี้ (17 มี.ค.65) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2565 จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำบุญเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ถวายเป็นพระราชกุศล ที่วัดเพียนาม ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ มีนายนพ พงศ์ผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธี    

 

การทำบุญเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติในครั้งนี้ มีพระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ และ เจ้าอาวาสวัดเพียนาม เป็นผู้แสดงธรรมหรือเทศน์แหล่เป็นภาษาอิสาน เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอิสานให้คงอยู่สืบไป โดยเฉพาะการรักษาฮีต หรือ จารีตประเพณีทั้ง 12 เดือนของชาวอิสานให้ลูกหลานได้เข้าใจ และ ร่วมสืบสานไว้      

 

อีกทั้งเป็นการร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ และ พระราชปณิธาน อันแน่วแน่ ในการอนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ ด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วย พระเมตตากรุณา ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ ล้วนเป็นที่ประจักษ์ อยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา