“วิทยา วิรารัตน์” คว้ารางวัล “เพชรศรีพฤทเธศวร” ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรม


 

 

วันนี้ (31 ส.ค. 65) นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบโล่เชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม รางวัล “เพชรศรีพฤทเธศวร” ประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์ พัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องราชมรรคา ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

 

   

ผศ.ดร.อาสนะ เชิดชู ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม จำนวน 9 คน ประกอบด้วย

 

พระครูบวรสังฆรัตน์ รองเจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์ สาขาศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี. นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม, นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ, สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 

 

นายอภิศักดิ์ แซ่จึง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สาขาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม, นายสาธิต พันธุมาศ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา อ.ภูสิงห์ สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นางอุไรพร สีหะวงษ์ (แม่นกน้อย) เจ้าของวงเสียงอีสาน สาขาศิลปะการแสดง

 

 นางดาลัด หิรัญไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ สาขาส่งเสริมกิจการพระศาสนา, นางสาวชนาภัค มุลกะ และ นางสาววันวิสาข์ นัยเนตร สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม