ครบ 1 ปี “นุ่งผ้าไทยใส่บาตร” ยอดขาย OTOP กว่า 3 ล้านบาท


ศรีสะเกษ ครบรอบ 1 ปี นุ่งผ้าไทยใส่บาตร สร้างการรับรู้ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ เป็นการอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ยอดจำหน่าย OTOP พุ่ง เช้าเดียวแสนสามหมื่นกว่าบาท

 

ถึงแม้เราจะอยู่ในช่วงภาวะที่ยากลำบาก จากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 ทุกคนต้องเฝ้าระวังป้องกันตนเองอย่างเต็มที่ แต่ปากท้องก็ยังต้องกินต้องใช้ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดกิจกรรมนุ่งผ้าไทยทำบุญใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง ณ ลานโคปุระ เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ร้อยเปอร์เซ็นต์

 

เป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษทุกคนได้ร่วมกันทำบุญ เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการ และที่สำคัญเป็นการสร้างการรับรู้ผ้าทอแบรนด์ศรีสะเกษ เป็นการอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้เข้มแข็ง สมดั่งเป็น “ศรีสะเกษธานีผ้าศรี…แส่ว”

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมสืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน และส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง ประชาชนมีรายได้ จาการขายสินค้าชุมชน/สินค้า OTOP และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

ครบรอบ 1 ปี ในวันที่ 5 มกราคม 2564 นับว่าเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ชาวจังหวัดศรีสะเกษได้สวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ที่มีการรณรงค์ให้ประชาชนได้ใช้และสวมใส่ผ้าไทยทุกวันอังคารและวันศุกร์ จึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายอีกทางหนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม

ภายในงานผู้ประกอบการ OTOP ได้ร่วมกันออกบูธจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าชุมชน ในกิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรฯ สร้างรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP ภายในงานฯ ประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 มียอดจำหน่าย 135,390 บาท มีกลุ่ม OTOP ที่ขายดี 3 อันดับแรก คือ

1) ตระกร้าทับทิมสยาม 07 อำเภอขุนหาญ ยอดจำหน่าย 12,000 บาท

2) กลุ่มทอผ้าบ้านยางเอือด อำเภออุทุมพรพิสัย จำนวน 10,000 บาท

3) กลุ่มสตรีบ้านห้วย อำเภอไพรบึง จำนวน 8,500 บาท

 

ทั้งนี้ กิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดีวิถีพอเพียง ที่ดำเนินการจัดกิจกรรม ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึง 5 มกราคม 2564( Happy Birthday Day กิจกรรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร) มียอดจำหน่ายสะสม 2,892,135 บาท

 

ชัยยงค์ ผ่องใส รายงาน