ขอแสดงความยินดี คุณวิทยา วิรารัตน์ นั่งตำแหน่งนายกสมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย

ขอแสดงความยินดี คุณวิทยา วิรารัตน์ นั่งตำแหน่งนายกสมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ทำการสมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย  ถนนพระราม 3 ตึกSV CITY อาคารสำนักงาน 2 ชั้น 11 ห้อง 898/17 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 27 เพื่อแต่งตั้งนายกสมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย คนใหม่

โดยที่ประชุมมีมติให้ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย ประจำปี 2563 – 2563  โดยเริ่มดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

สมาคมเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการพบปะแลกเปลี่ยนทัศนะ, สร้างความสมานฉันท์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องเขียนฯ เพื่อธุรกิจในแวดวงการค้าเดียวกัน ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญทางธุรกิจเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานทั้งไทยและต่างประเทศ สำหรับมวลสมาชิกผู้ร่วมค้ารวมถึงหน่วยงานราชการและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นสถานที่จัดนิทรรศการ การแสดงสินค้า การประชุมสัมมนา การฝึกอบรมเชิงวิชาการ ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับการนัดพบเพื่อสนทนาธุรกิจ อันจะยังประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและสังคมประเทศสืบไป