กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เสวนาวิชาการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เสวนาวิชาการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดเสวนาวิชาการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาโครงสร้างคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรม ด้วยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่

วันนี้ (6 ส.ค.63) ที่ห้องประชุมโรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ จังหวัดศรีสะเกษ นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมเสวนาวิชาการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาโครงสร้าง คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรม ด้วยพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 โดยมีนายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดสรีสะเกษ ให้การต้อนรับ

นางสาวมนัสวีร์ มณีแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเครือข่ายสภาวัฒนธรรมส่วนภูมิภาคฯ กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุมฯ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรม และการนำนโยบายไปขับเคลื่อนในพื้นที่ รวมถึงปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในพื้นที่ และเพื่อระดมทรัพยากร บุคลากร และสรรพกำลังต่าง ๆ จากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 40 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนองค์กรภาคีครือข่ายทางวัฒนธรรม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และองค์กรชุมชน มีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษนำเสนอนโยบายการดำเนินงานวัฒนธรรม ที่มา และความสำคัญของสภาวัฒนธรรมต่อการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมในพื้นที่ การนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน แนวทางการบริหารจัดการองค์กรที่ประสบความสำเร็จ และเข้มแข็งด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน และการระดมความคิดเห็น